İleri Ekonometrik Analizler

İyi bir ileri ekonometrik analiz yapabilmek için istatistiksel yöntemlere hakim olmanın yanında teorik olarak iktisat bilgisine de sahip olmak gerekir. Ekonometrik analiz süreci aşağıdaki gibi ilerlemektedir.

 • Araştırma sorusu ve veri setine göre (yatay kesit, zaman serisi ya da panel veri) uygun ekonometrik analizlerin belirlenmesi,
 • Çalışmada kullanılacak değişkenlerin belirlenerek tahmin edilecek modelin oluşturulması,
 • Model tahmini ve varsayımların test edilerek yorumlanması.

Genellikle iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi için kullanılan ekonometrik analizler çok özel istatistiksel tekniklerden ve kapsamlı veri setlerinden oluşmaktadır.

Ekonometrik analizlerin yapılması için kullanılan teknikler sadece iktisat alanında değil diğer disiplinlerde de kullanılmaktadır. Örneğin mühendislik ya da psikoloji alanında ya da diğer pozitif bilimlerde de ileri düzey zaman serisi analizleri ya da panel veri analizleri yapılmaktadır.

Ekonometrik analizler çoğu disiplinin kullandığı paket programların aksine EViews, STATA gibi özel paket programlar kullanılarak ya da GAUSS gibi yazılımlar yardımıyla kodlar yazılarak yapılabilmektedir.

İleri Ekonometrik Analizlerin Bazıları

 • EKK regresyonu
 • Logit, Probit model tahminleri
 • Multinomial Logit model tahmini
 • Sıralı Logit ve Genelleştirilmiş Sıralı Logit model tahminleri
 • Kovaryans analizi (Ancova model tahmini)
 • Manova model tahmini
 • Tam sayılı modeller (Poisson ve Negatif Binom regresyonları, Eşik regresyon, Sonlu karışık model tahminleri)
 • Kantil regresyon tahminleri
 • Üstel düzleştirme yöntemleri
 • Birim kök testleri
 • Yapısal kırılmalı birim kök testleri (Tek, çift ve çok kırılmalı testler)
 • ARIMA model tahminleri
 • VAR model tahmini
 • Eşbütünleşme analizleri (Engle-Granger, Johansen, ARDL ve kırılmalı eşbütünleşme analizleri)
 • Kısa ve uzun dönem nedensellik analizleri
 • Asimetrik nedensellik analizleri
 • Mevsimsel birim kök ve mevsimsel hata düzeltme modeli tahmini
 • Sabit (FE), rassal (RE) etkiler ve havuzlanmış EKK tahmincileri
 • Tahminci seçim kriterleri ve tanı testleri
 • Dinamik panel veri analizleri
 • Panel birim kök testleri (yatay kesit bağımlılığı olan ve olmayan paneller için testler, birinci ve ikinci kuşak testler)
 • Kırılmalı panel birim kök testleri
 • Panel eşbütünleşme analizi (FMOLS, DOLS ve Panel ARDL yöntemleri)

Neler Yapıyoruz?

İyi bir ekonometrik analiz yapabilmek için istatistiksel yöntemlere hakim olmanın yanında teorik olarak iktisat bilgisine de sahip olmak gerekir.

 • Herhangi bir modeli uygun ekonometrik analizler ile tahmin ediyoruz.
 • Literatüre yeni girmiş, henüz hazır bir paket programın yapamadığı analizleri GAUSS yardımıyla kodlarını yazarak yapıyoruz.
 • Bizim henüz bilmediğimiz ama sizin istediğiniz bir ekonometrik analiz yöntemini uzman kadrolarımıza danışarak öğrenip uyguluyoruz.